קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: כפר סבא

שירותי בריאות כללית ההנהלה הראשית - חטיבת בתי חולים מכריזה על הקונקורס לניהול המכון הבא:

מס'        מחלקה/מכון             בית חולים
823      המכון הפתולוגי              מאיר

מועמדות לקונקורס הנ"ל יש להגיש עד למועד סגירתו ביום 12.05.2021

המסמכים הדרושים:
1. מכתב בקשה
2. קורות חיים
3. פירוט ניסיון מקצועי ורשימת פרסומים
4. תצלום רישיון ישראלי תקף לעסוק ברפואה ותצלום תעודת מומחה תקפה.
5. עותק מהודעה למנהל ביה"ח בו מועסק המועמד.
6. תמונת פספורט.
7. המלצות עדכניות - אותן יש לשלוח על ידי הגורם הממליץ במישרין (ולא באמצעות המועמד הנוגע בדבר) לח"מ לכתובת המייל:lishkabh@clalit.org.il

*נכון לתאריך האחרון להגשת מועמדות, על המועמד להיות מומחה בתחום הקונקורס, בעל ותק של 48(ארבעים ושמונה) חודשים לפחות.
על המועמד להמציא את המסמכים הנ"ל (למעט ההמלצות) לכתובת המייל:talel4@clalit.org.il